Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych przez uczestników funduszu. Fundusze inwestycyjne są tworzone i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Fundusze gromadzą środki wielu inwestorów i lokują je w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, bony skarbowe i inne instrumenty finansowe.

Kontrola inwestycji

W przeciwieństwie do lokat bankowych o stałym oprocentowaniu, zysk w funduszu inwestycyjnym nie jest z góry znany ani gwarantowany. Nie pochodzi on z odsetek, ale ze zmiany wartości papierów wartościowych i innych aktywów, w które inwestują fundusze. Im bardziej rośnie wartość papierów wartościowych, tym większy jest zysk. Wartość inwestycji można sprawdzać na bieżąco, śledząc wartość jednostki uczestnictwa danego subfunduszu.

Horyzont czasowy inwestycji

Pozwala określić zaangażowanie na rynku akcji. W przypadku kilkumiesięcznych inwestycji rekomendowane są subfundusze gotówkowe. W przypadku inwestycji trzyletnich - subfundusze stabilnego wzrostu, a pięcioletnich i dłuższych – subfundusze akcji i zrównoważone.

Akceptowalny poziom ryzyka

Przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka, można rozważyć inwestycje, które za cenę wyższych wahań wartości inwestycji mogą przynieść wyższe zyski – np. subfundusze akcji. Przy niskiej tolerancji na ryzyko lepiej inwestować w subfundusze, których wahania są niewielkie, nawet jeżeli mają przynieść niższy zysk.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.