Kolejne nabycie jednostek możliwe jest poprzez:

  1. wpłatę bezpośrednią - dla każdego z subrejestrów został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego (wskazany na świadectwie uczestnictwa). Każda wpłata dokonana na ten rachunek zostanie rozliczona jako kolejne nabycie.
  2. zlecenie kolejnego nabycia - złożone osobiście w placówce dystrybutora lub za pośrednictwem kanałów zdalnych dostępnych u danego dystrybutora. Wpłaty należy dokonać na rachunek wskazany przez dystrybutora. Lista dystrybutorów jest dostępna na arka.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.