Osoba małoletnia poniżej 13 roku życia może nabyć jednostki uczestnictwa obu funduszy tylko poprzez przedstawiciela ustawowego, a po ukończeniu 13 lat również osobiście za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.