Opłaty bieżące to suma kosztów poniesionych przez subfundusz (fundusz) w danym roku obrotowym, inne niż koszty związane bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu (funduszu)*. Do opłat bieżących należy np. wynagrodzenie za zarządzanie (wskazane w statucie funduszu) oraz podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne.

Wskaźnik opłat bieżących w Kluczowych informacjach dla inwestorów odzwierciedla udział tych kosztów w średniej wartości aktywów netto subfunduszu za dany rok obrotowy.

*Do grupy kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną subfunduszu zalicza się w szczególności:

  1. prowizje i opłaty maklerskie, oraz podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela subfunduszu;
  2. koszty odsetkowe, do których należy amortyzacja premii oraz koszty z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez subfundusz;
  3. świadczenia wynikające z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne;
  4. ujemne saldo różnic kursowych;
  5. podatki od przychodów (np. od dywidend, odsetek);
  6. opłaty uzależnione od wyników subfunduszu (tzw. performance fee) - o ile jest pobierana.
 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.