Można dokonać blokady jednostek uczestnictwa związanej z zabezpieczeniem wykonania zobowiązania poprzez ustanowienie zastawu.

Blokada może dotyczyć wszystkich lub tylko części jednostek uczestnictwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.