W ARKA BZ WBK FIO


W ARKA PRESTIŻ SFIO:

- os. fizyczna:

- sprawdzanie salda subrejestrów (za pośrednictwem telefonu i internetu),
- zmiana nr PIN (za pośrednictwem telefonu),
- zmiana Hasła (za pośrednictwem telefonu i internetu),
- zablokowanie dostępu do usługi (telefon),
- rozwiązanie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu (telefon).

- os. prawna – te same co w Arka BZ WBK FIO, po uzyskaniu pisemnej jednorazowej zgody TFI.

Przy odkupieniu jednostek uczestnictwa wypłata środków następuje na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Umowie o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i internetu.

Szczegółowe zasady dotyczące składania zleceń przez telefon i internet określa:


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.