Świadectwo uczestnictwa to dokument potwierdzający rozliczenie nabycia, zamiany lub odkupienia jednostek uczestnictwa.

Dokument sporządza i wysyła agent transferowy. Świadectwo uczestnictwa potwierdzające otwarcie pierwszego subrejestru i rozliczenie pierwszego nabycia – wysyłane jest pocztą, listem zwykłym. Po złożeniu odpowiedniego oświadczenia i aktywacji usługi, kolejne świadectwa uczestnictwa mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

W Arka Online świadectwo uczestnictwa wysyłane jest po rozliczeniu pierwszego nabycia na subrejestrze w Arka BZ WBK FIO. Dodatkowo jest wysyłany stan subrejestrów według ostatniej wyceny w roku kalendarzowym.

W BZWBK24 potwierdzenia wysyłane są zbiorczo – raz w roku.

W Arka Prestiż SFIO świadectwa uczestnictwa są wysyłane po każdym nabyciu, odkupieniu lub zamianie niezależnie od kanału złożenia zlecenia.

W Specjalnych Programach Inwestycyjnych oraz Indywidualnym Koncie Emerytalnym w Arka BZ WBK FIO, potwierdzenia są wysyłane zbiorczo jako zestawienia w następujących terminach:

1. IKE - po otwarciu nowego subrejestru oraz zbiorczo raz w roku - w terminie 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego,

2. "Pewny Start Dziecka" po pierwszej transakcji, po zleceniu zamiany kontynuującej Program oraz na koniec każdego półrocza uczestnictwa,

3. Plan Inwestycyjny "Moja Przyszłość" - po pierwszej transakcji, po zleceniu zamiany kontynuującym Program oraz na koniec każdego roku uczestnictwa.

Jak czytać świadectwo uczestnictwa?

Numer subrejestru – numer specjalnego "rachunku", na którym zapisywane są informacje o liczbie jednostek uczestnictwa posiadanych przez Ciebie w danym subfunduszu.

Numer rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich w PLN – specjalny, indywidualny rachunek nabyć otwarty dla Twojego subrejestru. Dzięki temu rachunkowi z łatwością dopłacisz dodatkowe środki do Twojego subrejestru. Aby zainwestować kolejne środki, wystarczy, że wpłacisz odpowiednią kwotę na ten właśnie rachunek. Rachunek do wpłat bezpośrednich jest prowadzony w PLN.

Nazwa subfunduszu, w który zainwestowałeś.

Saldo jednostek na początek dnia – liczba jednostek zapisanych na Twoim subrejestrze przed transakcją.

Data zlecenia – jest to data i godzina otrzymania zlecenia przez fundusz. W przypadku nabycia jednostek poprzez wpłatę bezpośrednią na rachunek funduszu, bez odrębnego zlecenia nabycia, datą zlecenia jest data wpływu środków na rachunek funduszu.

Data wyceny – dzień, w którym nastąpiło rozliczenie zlecenia; data wyceny ustalana jest w oparciu o zasady określone w Prospekcie Informacyjnym odpowiedniego funduszu.

Liczba jednostek, których dotyczyła transakcja.

Wycena jednostki uczestnictwa według której zostało rozliczone zlecenie.

Saldo jednostek na koniec dnia – liczba jednostek uczestnictwa zapisana na Twoim subrejestrze po rozliczeniu wszystkich transakcji w danym dniu wyceny. Znając liczbę jednostek, bez problemu sprawdzisz bieżącą wartość swojej inwestycji.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.