W funduszu Arka BZ WBK FIO wyróżniamy trzy kategorie jednostek uczestnictwa: A, S i T.

Jednostki uczestnictwa kategorii A zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę do 100 000 zł. Jednostki uczestnictwa kategorii S i T są zbywane tym Uczestnikom, którzy wpłacili odpowiednio – min. 100 000 zł oraz min. 1 000 000 zł.

Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie. W przypadku kategorii A opłata jest najwyższa a w przypadku kategorii T najniższa.

Gdy Wartość Inwestycji Uczestnika (według cen nabycia, powiększona o bieżące wpłaty) osiągnie albo przekroczy podane powyżej progi, na subrejestrach następuje automatyczna zamiana kategorii.

W funduszu Arka Prestiż SFIO nie ma rozróżnienia na kategorie jednostek uczestnictwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.