Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO

W celu obliczenia bieżącej wartości subrejestru należy pomnożyć liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa przez aktualną wycenę jednostki uczestnictwa (w przypadku Arka BZ WBK FIO wyceny jednostek różnią się w zależności od kategorii: A, S lub T).

wartość
subrejestru
=
liczba jednostek
uczestnictwa
x
wycena jednostki uczestnictwa
w danym dniuObliczona w ten sposób bieżąca wartość subrejestru nie uwzględnia opłat manipulacyjnych i podatku od zysków kapitałowych.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.