IKE jest dostępne we wszystkich subfunduszach Arka BZ WBK FIO. Kwota pierwszego nabycia na subrejestr wynosi 500 zł, kolejnych 100 zł.

Umowa o prowadzenie IKE może być zawarta w placówkach Banku Zachodniego WBK.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.