Produkt wycofany z oferty (zobacz pytanie 27)

Zlecenie zamiany może zostać złożone w dowolnym momencie, ale każde złożenie tego zlecenia oznacza zerwanie programu. Wyjątek opisany w pyt. 30.

Złożenie zlecenia zamiany innego niż opisane w pyt. 30 lub odkupienia jednostek uczestnictwa w danym programie oznacza:

  • rozwiązanie programu,
  • prowadzenie subrejestru na zasadach ogólnych.

W ramach zlecenia zamiany w trybie innym niż opisany w pyt. 30 może być naliczona opłata dodatkowa lub wyrównująca opłata dystrybucyjna, zgodnie z Tabelą Opłat.

W ramach zlecenia odkupienia może być naliczona opłata manipulacyjna, zgodnie z Tabelą Opłat oraz podatek od wypracowanego zysku.

Rozwiązanie umowy danego programu nie pozbawia możliwości dokonywania dalszych wpłat na zasadach ogólnych określonych w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.