Produkt wycofany z oferty (zobacz pytanie 27)

Uczestnik ma możliwość zmiany subfunduszu, w ramach programu, bez jego zrywania, przy zachowaniu tego samego wariantu wpłat. Warunkiem jest przeniesienie wszystkich środków z dotychczasowego subfunduszu w programie na nowo otwarty subrejestr w tym samym programie.

W ramach zlecenia zamiany może być naliczona opłata dodatkowa zgodnie z Tabelą Opłat.

WAŻNE: Złożenie zlecenia zamiany w trybie innym niż opisany powyżej oznacza zerwanie programu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.