Subrejestr i świadectwo

Po złożeniu zlecenia i dokonaniu wpłaty otwierany jest subrejestr w wybranym przez Ciebie subfunduszu. Subrejestr uczestnika jest komputerowym zapisem Twoich danych osobowych i zawiera informacje o liczbie i wartości posiadanych jednostek uczestnictwa oraz dokonywanych transakcjach. Wpłaty dokonywane do wybranego subfunduszu przeliczane są na jednostki uczestnictwa danego subfunduszu.

Po zrealizowaniu zlecenia nabycia przez subfundusz otrzymasz świadectwo uczestnictwa, które jest potwierdzeniem dokonania transakcji (chyba że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie potwierdzeń w innych terminach). Zawarte są w nim informacje m.in. o wysokości wpłaty i liczbie nabytych jednostek uczestnictwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.