Stałe Pełnomocnictwo:

 1. Ogólne - upoważnia do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu właściciela subrejestru, z wyjątkiem:
  • zmiany danych osobowych Uczestnika,
  • udzielenia dalszych pełnomocnictw,
  • zawarcia umowy o prowadzenie IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego),
  • podpisania umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu oraz składania zleceń w ramach tej umowy,
  • otwarcia nowego subrejestru,
  • dokonania zamiany jednostek uczestnictwa skutkującej otwarciem nowego subrejestru,
  • blokady subrejestru związanej z udzieleniem zabezpieczenia wykonania zobowiązania poprzez ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
  • podjęcia gotówki z tytułu realizacji zlecenia odkupienia
 2. Rodzajowe - upoważnia do dokonywania czynności określonych w treści pełnomocnictwa. Nie może dotyczyć czynności, wyłączonych z pełnomocnictwa ogólnego.

Jednorazowe Pełnomocnictwo - do dokonania określonej w pełnomocnictwie czynności. Nie może dotyczyć czynności wyłączonych z pełnomocnictwa ogólnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.