Uczestnik (osoba fizyczna) może ustanowić maksymalnie dwóch pełnomocników do jednego subrejestru. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.