Wycena jednostek uczestnictwa ustalana jest, na godzinę zamknięcia rynków zagranicznych, na których może lokować subfundusz, według kursów dostępnych o godzinie 23:00. Po zamknięciu giełd zagranicznych rozpoczyna się proces obliczania wartości jednostek uczestnictwa.
Dzień wyceny, to dzień, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wyceny jednostek uczestnictwa z danego dnia wyceny podawane są do publicznej wiadomości na arka.pl, niezwłocznie po ich ustaleniu, tj. następnego dnia roboczego po danym dniu wyceny w godzinach popołudniowych. Dodatkowo wycena jednostek uczestnictwa jest dostępna u dystrybutorów funduszy oraz na infolinii TFI.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.