Reinwestycja jest to możliwość powrotu do subfunduszu bez ponoszenia opłaty dystrybucyjnej. Zwolnienie z opłaty przysługuje przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

  • ponowne nabycie zostanie rozliczone na tym samym subrejestrze, z którego wcześniej odkupiono jednostki uczestnictwa oraz
  • okres pomiędzy dniem wyceny, odkupienia jednostek uczestnictwa, a dniem wyceny nabycia jednostek uczestnictwa nie przekracza 90 dni kalendarzowych

Reinwestycją jest objęte pierwsze nabycie, rozliczone na subrejestrze, z którego odkupiono jednostki uczestnictwa.

Zwolnienie z opłaty dystrybucyjnej dotyczy wpłaty do wysokości kwoty uzyskanej z odkupienia. Reinwestycja nie dotyczy zleceń zamiany.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.