1. Opłata dystrybucyjna wyrównująca (nie dotyczy Arka Prestiż SFIO):

• gdy zamiana następuje do subfunduszu o wyższej stawce opłaty dystrybucyjnej, pobierana jest wyrównująca opłata dystrybucyjna (na podstawie różnicy stawek w subfunduszu źródłowym i docelowym),

• jednostki uczestnictwa, które były już wcześniej zamieniane i od których była już pobrana opłata, nie podlegają opłacie wyrównującej przy powtórnej zamianie,

• gdy zamiana następuje do subfunduszu o niższej lub równej stawce opłaty dystrybucyjnej, opłata nie jest pobierana.

2. Opłata dodatkowa:

• opłata dodatkowa pobierana jest wyłącznie od tych jednostek, które były zapisane na subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) - do jednego miesiąca włącznie. Jeśli jednostki uczestnictwa, które chcesz przenieść do innego subfunduszu, były na subrejestrze dłużej niż jeden miesiąc opłata dodatkowa nie będzie pobierana.

3. Podatek:

przy rozliczaniu zamiany jednostek uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.