Zamiana to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i nabycie za uzyskaną w ten sposób kwotę pieniężną (po potrąceniu ewentualnych opłat) jednostek uczestnictwa innego subfunduszu Arka BZ WBK FIO lub Arka Prestiż SFIO. Uwaga – zamiany są dokonywane w ramach danego funduszu. Nie ma możliwości zamiany między subfunduszami Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO.

Innymi słowy zamiana to przeniesienie środków z jednego subfunduszu (źródłowego) do innego subfunduszu (docelowego).

Zlecenie zamiany złożone w dniu D (gdzie D oznacza dzień złożenia zlecenia):

  • przed godziną 9:00 będzie realizowane wg wyceny z dnia D+2,
  • o godzinie 9:00 i później będzie realizowane wg wyceny z dnia D+3.
  • w przypadku jeżeli zgodnie z powyższymi regułami dzień realizacji wypadłby po terminie 7 dni od daty złożenia zlecenia, zlecenia będą zrealizowane w 7 dniu.
 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.