Osoby fizyczne
Podatek dochodowy od zysków inwestycyjnych naliczany jest przy realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

Podatek dochodowy od zysków inwestycyjnych nie jest pobierany przy realizacji zamiany czyli przeniesienia środków pomiędzy subfunduszami w ramach funduszu.

W przypadku zleceń odkupienia złożonych przez Uczestnika, podatek w wysokości 19% naliczany jest wyłącznie od kwoty zysku wypracowanego na odkupywanych jednostkach uczestnictwa.
Dochodów z funduszy nie łączy się z dochodami z innych źródeł, dlatego też kwota pobranego przez fundusz podatku nie podlega obowiązkowi wykazywania w rocznej deklaracji podatkowej. Płatnikiem zryczałtowanego podatku jest fundusz.

Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu, konieczne jest uwzględnienie charakteru ustroju podatkowego, obowiązującego w krajach ich zamieszkania oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób.
W celu określenia powyższego statusu podatnika powinien on przedstawić certyfikat rezydencji będący zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Podstawa prawna - Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a)

Osoby prawne
W przypadku Uczestników będących osobami prawnymi podatek od zysków inwestycyjnych wypracowanych przez fundusz Arka BZ WBK FIO lub Arka Prestiż SFIO nie jest naliczany.

Uczestnicy (osoby prawne) zobowiązani są do samodzielnego zapłacenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa.

Stawka podatku dochodowego dla podmiotów podlegających opodatkowaniu na podstawie Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wynosi 19%.

Podstawa prawna - Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.