Arka BZ WBK FIO

Opłata za zarządzanie subfunduszem stanowi wynagrodzenie Towarzystwa i jest obliczana w skali roku, liczonego jako 365 dni.
Wysokość opłaty jest liczona jako określony procent średniej rocznej wartości aktywów netto subfunduszu reprezentującej poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa. Fundusz zbywa i odkupuje trzy kategorie jednostek uczestnictwa: A, S, T, zróżnicowane pod względem wysokości opłaty za zarządzanie.

Arka Prestiż SFIO

Opłata za zarządzanie subfunduszem stanowi wynagrodzenie Towarzystwa i jest obliczana w skali roku, liczonego jako 365 dni, od średniej rocznej wartości aktywów netto subfunduszu.

Publikowane wyceny jednostek uczestnictwa obu funduszy uwzględniają opłatę za zarządzanie i nie należy jej dodatkowo doliczać.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.