Opłata dodatkowa pobierana jest przy realizacji zamiany jednostek uczestnictwa wyłącznie od tych jednostek, które były zapisane na subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) - do jednego miesiąca włącznie.
Jeśli jednostki uczestnictwa, które chcesz przenieść do innego subfunduszu, były zapisane na subrejestrze dłużej niż jeden miesiąc opłata dodatkowa nie będzie pobierana.

Wzór na obliczenie ceny zbycia - uwzględniającej opłatę dodatkową naliczoną na jedną JU:

Cena zbycia = Wartość Aktywów Netto na JU x ( 1 - stawka opłaty dodatkowej).

Szczegółowe informacje:

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.