Opłata manipulacyjna pobierana jest przy realizacji odkupienia. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych jednostek uczestnictwa (JU).

Wzór na obliczenie ceny zbycia, uwzględniającej opłatę manipulacyjną naliczoną na jedną JU:

Cena zbycia = wartość aktywów netto na JU x ( 1 - stawka opłaty manipulacyjnej).

Szczegółowe informacje:

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.