Opłata dystrybucyjna pobierana jest przy realizacji zlecenia nabycia.

Arka BZ WBK FIO

Arka Prestiż SFIO

Wzór na obliczenie ceny nabycia - uwzględniającej opłatę dystrybucyjną naliczoną na jedną jednostkę uczestnictwa (JU):

Cena nabycia = Wartość Aktywów Netto na JU / (1 - stawka opłaty dystrybucyjnej).
 
Przykład:
Wpłata
1 000,00 zł
Cena JU kategorii A
50 zł
Stawka opłaty dystrybucyjnej
3,00%
Cena nabycia
(obliczona według powyższego wzoru)
51,55 zł
[50 zł / (1 - 3,00%)]
Liczba nabytych JU
19,399 JU
[1 000 zł / 51,55 zł]
Naliczona opłata dystrybucyjna
30,05 zł
[1000 zł - (19,399 JU x 50 zł)]

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.