Formularz przelewu powinien zawierać, poza kwotą pieniężną: dane osoby przekazującej środki pieniężne (w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko oraz numer PESEL Uczestnika, w przypadku osób prawnych – nazwę firmy oraz numer REGON) numer subrejestru Uczestnika oraz numer rachunku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.