Po rozliczeniu pierwszego zlecenia nabycia otrzymasz świadectwo uczestnictwa potwierdzające rozliczenie danej transakcji. Na potwierdzeniu tym wskazany jest numer rachunku bankowego prowadzony w PLN, przeznaczony do wpłat bezpośrednich.

Każdy numer subrejestru posiada odrębny numer rachunku bankowego, na który możesz dokonać bezpośredniej wpłaty środków. Dokonanie wpłaty na ww. rachunek bankowy skutkuje rozliczeniem zlecenia kolejnego nabycia na tym subrejestrze.


Szczegółowe informacje dotyczące funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, w tym dane finansowe oraz czynniki ryzyka, zawarte są w prospektach informacyjnych tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.