BZ WBK TFI S.A. informuje, że dane zawarte w serwisie internetowym arka.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom miejsca sieciowego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym lub reklamowym. Przedmiotowe informacje nie stanowią także usługi doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego, a także nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Zawartość serwisu internetowego arka.pl jest własnością BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i korzysta z ochrony określonej przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 j.t. ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 j.t. ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.). Żadna część serwisu internetowego arka.pl nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody BZ WBK TFI S.A. Użytkownicy serwisu internetowego arka.pl uprawnieni są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ramach tzw. dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 j.t. ze zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

Informacje zawarte na stronach niniejszego miejsca sieciowego nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze inwestycyjne Arka należy zapoznać się z dokumentem kluczowych informacji dla inwestorów danego subfunduszu oraz prospektem informacyjnym danego funduszu zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze, a w przypadku funduszu Arka Prestiż SFIO również uzupełniającym prospekt dokumentem dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Zarówno kluczowe informacje dla inwestorów, prospekty informacyjne, dokumenty dla klientów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a także sprawozdania finansowe funduszy dostępne są na stronie arka.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w serwisie arka.pl, w szczególności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Prezentowane na stronach serwisu internetowego arka.pl wyniki inwestycyjne są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. O ile nie zaznaczono inaczej, podane wyniki nie uwzględniają opłat z tytułu zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, ani podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu jest zależna od daty zbycia i odkupienia jednostek oraz poniesionych opłat i podatków. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów Funduszy.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.