W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Zarząd i Rada Nadzorcza BZ WBK TFI S.A. przyjęły poniższe zasady do stosowania w całości z dniem 1 stycznia 2015 r. Zasady te przyjęło również do stosowania w dniu 25 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BZ WBK TFI S.A.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
Zgodnie z powyższymi wymogami w Towarzystwie wdrożono i opublikowano następujące regulacje:

Ocena Rady Nadzorczej BZ WBK TFI S.A. odnośnie do stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku” (dalej: „Zasady”) w roku 2015.

W wyniku dokonanego badania Rada Nadzorcza BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. stwierdziła, że w roku 2015 Zasady były stosowane przez Spółkę i przez jej organy w pełnym zakresie w sposób prawidłowy, umożliwiający realizację celów, dla których Zasady zostały wprowadzone.