Aby wyświetlić wykres, zaznacz interesujący Cię subfundusz. Możesz wybrać do 5 subfunduszy i porównać ich wyniki. Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień.


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:
Stopa zwrotu Wartość jednostki

* dotyczy tylko subfunduszy Arka BZ WBK FIO

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa odpowiednich subfunduszy oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez Subfundusze. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.