Aby wyświetlić wykres, zaznacz interesujący Cię subfundusz. Możesz wybrać do 5 subfunduszy i porównać ich wyniki. Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień.


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Stopa zwrotu Wartość jednostki

* dotyczy tylko subfunduszy Arka BZ WBK FIO

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   

ARKA BZ WBK FIO (lewa oś) ARKA PRESTIŻ FIO (prawa oś)

W dniu 13 października 2014 roku poniższe subfundusze Arka Platinum zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:

W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

W dniu 28 maja 2011 roku subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich zmienił nazwę (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i politykę inwestycyjną. Zmiana polityki inwestycyjnej spowodowała wzrost ryzyka koncentracji geograficznej oraz ryzyka walutowego przy spadku poziomu ryzyka koncentracji sektorowej. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 28 maja 2011 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.


Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa kategorii A odpowiednich subfunduszy Arka BZ WBK FIO oraz wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Arka Prestiż SFIO oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Dane finansowe Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów Funduszy.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.