Tabela stóp zwrotu subfunduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

* dotyczy tylko subfunduszy Arka BZ WBK FIO

Nazwa subfunduszu Data
uruchomienia
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Zmiana
od uruchomienia 12M 36M 60M 120M
wczytywanie
danych
  • od uruchomienia - od początku działalności subfunduszu
  • 12M - zmiana roczna
  • 36M - zmiana 3-letnia
  • 60M - zmiana 5-letnia
  • 120M - zmiana 10-letnia

  ARKA BZ WBK FIO   ARKA PRESTIŻ SFIO

W dniu 13 października 2014 roku poniższe subfundusze Arka Platinum zmieniły nazwy i polityki inwestycyjne:

  • Arka Platinum Konserwatywny (wcześniej: Arka BZ WBK Obligacji Plus),
  • Arka Platinum Stabilny (wcześniej: Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych),
  • Arka Platinum Dynamiczny (wcześniej: Arka BZ WBK Energii).

W związku z tym wyniki subfunduszy sprzed 13 października 2014 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

W dniu 28 maja 2011 roku subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich zmienił nazwę (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy) i politykę inwestycyjną. Zmiana polityki inwestycyjnej spowodowała wzrost ryzyka koncentracji geograficznej oraz ryzyka walutowego przy spadku poziomu ryzyka koncentracji sektorowej. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 28 maja 2011 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.


Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa kategorii A odpowiednich subfunduszy Arka BZ WBK FIO oraz wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Arka Prestiż SFIO oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Dane finansowe Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów Funduszy.

Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Tabela cen zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO


* dotyczy tylko subfunduszy Arka BZ WBK FIO

Nazwa subfunduszu Wycena z dnia
Wartość jednostki uczestnictwa Maksymalna cena zbycia Minimalna cena odkupienia
wczytywanie
danych

Maksymalna cena zbycia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa powiększoną o najwyższą stawkę opłaty dystrybucyjnej. Minimalna cena odkupienia jednostki uczestnictwa jest wartością netto jednostki uczestnictwa pomniejszoną o najwyższą stawkę opłaty manipulacyjnej. Wartości te obliczane są zgodnie z poniższymi wzorami:

CZmaks = WJU / (1 - SODmaks)

COmin = WJU x (1 - SOMmaks)

CZmaks - maksymalna cena zbycia
COmin - minimalna cena odkupienia
WJU - wartość jednostki uczestnictwa
SODmaks - maksymalna stawka opłaty dystrybucyjnej
SOMmaks - maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej
Ceny zbycia i odkupienia są zaokrąglane do pełnych groszy.

Faktyczne stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych mogą być niższe od wskazanych w powyższej tabeli. Stawki opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych określa Tabela Opłat.