Skrót polityki inwestycyjnej


 • regionalny fundusz akcji rynków zagranicznych lokuje min. 66% aktywów w akcje, udziały i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (np. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe) wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy i Węgier
 • lokaty w akcje, udziały i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (np. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe) wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie mogą stanowić max. 50% aktywów
 • fundusz może inwestować max. 20% aktywów w akcje, udziały i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (np. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe) nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym jeżeli zostały wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium jednego z państw wskazanych powyżej
 • fundusz może inwestować max. 34% aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (np. prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyemitowane przez podmioty z siedzibą poza terytorium państw wskazanych powyżej.

Dodatkowe limity funduszu


 • fundusz może zaangażować do 20% aktywów w jedną spółkę (w funduszu otwartym – maksymalnie 10%).
 • fundusz może posiadać dowolną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (w funduszach otwartych do 10% na WZA). Dzięki temu w portfelu funduszu mogą znaleźć się duże pakiety akcji mniejszych spółek. To stwarza warunki do ściślejszej kontroli spółek, a w szczególnych przypadkach do wywierania wpływu na ich działalność biznesową
 • fundusz może inwestować w spółki spoza obrotu giełdowego
 • niska płynność spółki nie wyklucza możliwości zainwestowania w nią, jeżeli charakteryzuje się ona wysokim potencjałem wzrostu

Aktualna wycena


Zarządzający funduszem


Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Uzyskał również dyplom z makroekonomii w ramach Central European University. Posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Podstawowe informacje o funduszu


Data rejestracji 29.05.2008
Publiczna subskrypcja certyfikatów 31.03.2008 – 18.04.2008
Cena emisyjna certyfikatu 98 PLN + max.2 PLN opłaty subskrypcyjnej
Łączna wartość nabytych certyfikatów 169 461 796 PLN
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 198,5 mln PLN*
Data zamknięcia funduszu
(data rozpoczęcia likwidacji)
29.12.2017**

* Stan na 30.04.2017 r.
**Towarzystwo może podjąć decyzję o skróceniu albo przedłużeniu działalności funduszu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w art. 13 statutu funduszu.

Inwestycje na GPW


Obecnie certyfikaty inwestycyjne funduszu są w obrocie publicznym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikaty notowane są pod skróconą nazwą ARKASWE17.

Certyfikaty inwestycyjne można nabyć lub sprzedać w okresie funkcjonowania funduszu, przed ostatnim etapem jego działalności, w którym nastąpi odkupienie wszystkich certyfikatów.

Aby nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu należy:

 • otworzyć rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim
 • złożyć zlecenie kupna

Korzyści


 • pełna koncentracja na inwestycjach – formuła funduszu zamkniętego nie przewiduje umorzeń, dlatego zarządzający może koncentrować się wyłącznie na długoterminowym zysku
 • długi okres inwestycji – przy inwestycji dziesięcioletniej ryzyko straty jest mniejsze niż w przypadku inwestycji krótkoterminowych
 • dywersyfikacja regionalna - fundusz może inwestować w spółki z regionu Środkowej i Wschodniej Europy i Austrii, ryzyko związane z koncentracją inwestycji na jednym rynku jest ograniczone

Do pobraniaOpis czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ znajdują się w prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, opublikowanym na stronie arka.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.