Fundusze Arka to szeroki wybór subfunduszy reprezentujących zróżnicowane strategie inwestycyjne dostępne w ramach dwóch funduszy parasolowych.


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ FIO

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
niskie RYZYKO wyższe
niski ZYSK wyższy
Określ czas inwestycji
 • Wszystkie
 • Konserwatywne
 • Stabilne
 • Dynamiczne
 • Akcyjne
Subfundusze Konserwatywne
Dedykowane inwestorom, którzy oczekują zysków na poziomie zbliżonym lub wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych i planują inwestowanie krótko- lub średnioterminowe oraz akceptują niski lub średni poziom ryzyka, związanego głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych oraz z ryzykiem kredytowym.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Stabilne
Dedykowane inwestorom, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe oraz akceptują wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji, w tym ryzkiem selekcji akcji spółek, które okresowo przynosiły niższe stopy zwrotu niż główne indeksy giełdowe.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Dynamiczne
Dedykowane inwestorom, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe oraz akceptują wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami cen akcji, rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym oraz, w przypadku części funduszy, wahaniami kursów walut.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Subfundusze Akcyjne
Dedykowane inwestorom oczekującym wysokich zysków – zwłaszcza w długim okresie i akceptującym wysokie lub bardzo wysokie ryzyko, związane głównie z wahaniami cen akcji, w tym akcji rynków rozwijajacych się oraz, w przypadku części funduszy, wahaniami kursów walut.
Poziomy zysku i ryzyka:
Potencjalny zysk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Poziom ryzyka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
W jakie aktywa inwestują subfundusze?
 • Akcyjne Bardziej ryzykowne
 • Dłużne Mniej ryzykowne
 • Akcyjne lub Dłużne
Lista subfunduszy konserwatywnych
Lista subfunduszy stabilnych
Lista subfunduszy dynamicznych
Lista subfunduszy akcyjnych

Nazwa subfunduszu

Polityka inwestycyjna
Minimalna
pierwsza
wpłata
Minimalna
kolejna
wpłata
Sugerowany
czas inwestycji
Potencjalny zysk
Poziom ryzyka

Więcej
Konserwatywne
Stabilne
Dynamiczne
Akcyjne

Kalkulator inwestycyjny


Kalkulator pozwala obliczyć wartość zgromadzonego kapitału w wybranym subfunduszu w danym dniu, na podstawie następujących danych:

 • daty rozpoczęcia inwestycji
 • kategorii jednostek uczestnictwa
 • ilości nabytych jednostek
 • daty odkupienia (dnia, na który obliczona zostanie wartość inwestycji)
TWÓJ FUNDUSZ
Oblicz
WARTOŚĆ KAPITAŁU
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu nabycia 0000000,00
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu odkupienia 0000000,00
Stopa zwrotu 0000000,00
Nominalna zmiana wartości wpłacanego kapitału 0000000,00
Kwota do wypłaty** 0000000,00

* Dotyczy tylko subfunduszy Arka BZ WBK FIO

** Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat dystrybucyjnych, manipulacyjnych, dodatkowych związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, ani podatku od zysków kapitałowych.

Wyniki obliczeń są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa wybranej kategorii wskazanego subfunduszu w podanym okresie i nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na arka.pl. Wyniki te oparte są na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów Funduszy.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.