Alfa 2015

Zdobywca prestiżowego wyróżnienia dla Najlepszego Funduszu Polskich Papierów Skarbowych w konkursie Alfy 2015

Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub państwa członkowskie UE
 • udział innych lokat wynosi max. 20% aktywów
 • subfundusz lokuje głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w PLN lub w walutach obcych przy zabezpieczeniu ryzyka walutowego

Aktualne stopy zwrotu


Arka Prestiż Obligacji Skarbowych
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
28.06.2017 1346,29 27.06.2017 1347,50 +34.64% +0.73% +6.34% +20.19% - -0.09%
 

Wyniki historyczne

 
Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Michał Hołda

Michał Hołda

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


 

Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Przykładowa alokacja geograficzna


 

Alokacja geograficzna na podstawie rocznego sprawozdania finansowego funduszu za 2016 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 16.11.2010
Benchmark Merrill Lynch Polish Governments Index (G0PL)
Sugerowany czas inwestycji min. 2 lata
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 333,0 mln PLN*
Minimalna pierwsza wpłata 10.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1.000 PLN

* Stan na 31.05.2017 r.

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy oczekują zysków na poziomie zbliżonym lub wyższym niż oprocentowanie lokat bankowych i planują inwestowanie średnioterminowe (minimum 2-letnie).

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko średnie – związane głównie z wahaniami rynkowymi stóp procentowych oraz – w mniejszym stopniu – z ryzykiem kredytowym.

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na arka.pl oraz u dystrybutorów. Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.