Kategoria: Akcyjne
Alfa 2015

Zdobywca prestiżowego wyróżnienia dla Najlepszego Funduszu Akcji Polskich w konkursie Alfy 2015.

Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz akcji rynku polskiego - inwestuje min. 66% aktywów w aktywa krajowe
 • co najmniej 66% lokat stanowią akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze
 • zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje

Aktualne stopy zwrotu


Arka Prestiż Akcji Polskich
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
20.02.2018 1530,07 19.02.2018 1531,19 +53.11% +6.08% +29.98% +49.88% - -0.07%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Szymon Borawski-Reks, CFA, Dyrektor Inwestycyjny

Szymon Borawski-Reks, CFA, Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Z firmą związany od 2003 roku. Doradca inwestycyjny, uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZ WBK TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


 

Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Przykładowa alokacja geograficzna


 

Alokacja geograficzna na podstawie półrocznego sprawozdania finansowego funduszu za 2017 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 16.11.2010
Benchmark Indeks WIG
Sugerowany czas inwestycji 5 lat
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 10.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 1.000 PLN

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zysk potencjalnie wysoki - zwłaszcza w długim okresie.

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko wysokie - związane głównie z wahaniami cen akcji polskich spółek.

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Wartość aktywów netto subfunduszu Arka Prestiż Akcji Polskich cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz Tabeli Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów funduszu Arka Prestiż SFIO.
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.