Alfa 2015

Zdobywca prestiżowego wyróżnienia dla Najlepszego Funduszu Zrównoważonego w konkursie Alfy 2015.

Skrót polityki inwestycyjnej


 • subfundusz mieszany, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego
 • dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez państwa, samorządy oraz przedsiębiorstwa
 • intencją zarządzającego jest, żeby udział akcji i instrumentów o podobnym charakterze wynosił 50% - 60% aktywów
 • subfundusz lokuje min. 66% swoich aktywów w aktywa krajowe

Aktualne stopy zwrotu


Arka BZ WBK Zrównoważony
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
28.06.2017 31,67 27.06.2017 31,77 +216.70% +18.04% +10.43% +27.75% -10.46% -0.31%
28.06.2017 33,83 27.06.2017 33,94 +238.30% +18.66% +12.09% +30.97% -5.87% -0.32%
28.06.2017 36,36 27.06.2017 36,48 +263.60% +19.25% +13.80% +34.32% -1.03% -0.33%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:
Subfundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Szymon Borawski-Reks, CFA, Dyrektor Inwestycyjny

Szymon Borawski-Reks, CFA, Dyrektor Inwestycyjny

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, posiadacz prestiżowego tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZWBK TFI opiera się on zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


 

Rzeczywista alokacja aktywów może różnić się od powyższej.

Przykładowa alokacja geograficzna


 

Alokacja geograficzna na podstawie rocznego sprawozdania finansowego funduszu za 2016 r.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 02.04.1998
Benchmark 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
Sugerowany czas inwestycji min. 5 lat
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Aktywa 1 030,3 mln PLN*
Minimalna pierwsza wpłata 1.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500 PLN

* Stan na 31.05.2017 r.

Potencjalny zysk


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).

Poziom ryzyka


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami cen akcji oraz rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym.

Do pobraniaPrezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na arka.pl i u dystrybutorów funduszu. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony do 04.01.2002 funkcjonował jako Arka Małe Spółki OFI i realizował strategię akcyjną.
Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.