Fundusz Arka BZ WBK FIO to:

  • 13 subfunduszy
  • możliwość dopasowania inwestycji do akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanych zysków
  • aktywne zarządzanie inwestycją, dzięki szerokiej gamie subfunduszy

Skład funduszu Arka BZ WBK FIO


Kalkulator inwestycyjny


Kalkulator pozwala obliczyć wartość zgromadzonego kapitału w wybranym subfunduszu w danym dniu, na podstawie następujących danych:

  • daty rozpoczęcia inwestycji
  • kategorii jednostek uczestnictwa
  • ilości nabytych jednostek
  • daty odkupienia (dnia, na który obliczona zostanie wartość inwestycji)
TWÓJ FUNDUSZ
Oblicz
WARTOŚĆ KAPITAŁU
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu nabycia 0000000,00
Wartość jednostki uczestnictwa w dniu odkupienia 0000000,00
Stopa zwrotu 0000000,00
Nominalna zmiana wartości wpłacanego kapitału 0000000,00
Kwota do wypłaty** 0000000,00

* Dotyczy tylko subfunduszy Arka BZ WBK FIO

** Kalkulator nie uwzględnia ewentualnych opłat dystrybucyjnych, manipulacyjnych, dodatkowych związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa, ani podatku od zysków kapitałowych.

Wyniki obliczeń są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa wybranej kategorii wskazanego subfunduszu w podanym okresie i nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa - zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na arka.pl. Wyniki te oparte są na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w Funduszach znajdują się w Prospektach Informacyjnych oraz Tabelach Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów Funduszy.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.