Informacje o opłatach


W przypadku nabycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa (dalej: JU) Funduszu Arka BZ WBK FIO oraz Funduszu Arka Prestiż SFIO mogą zostać pobrane następujące opłaty:

Opłata dystrybucyjna pobierana jest przy realizacji zlecenia nabycia. Wzór na obliczanie ceny nabycia, uwzględniającej opłatę dystrybucyjną naliczoną na jedną JU:
 

Cena nabycia = Wartość Aktywów Netto na JU / (1 - stawka opłaty dystrybucyjnej).

 


Opłata manipulacyjna pobierana jest przy realizacji zlecenia odkupienia JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania odkupywanych JU. Wzór na obliczenie ceny zbycia, uwzględniającej opłatę manipulacyjną naliczoną na jedną JU:
 

Cena zbycia = Wartość Aktywów Netto na JU x (1 - stawka opłaty manipulacyjnej).

 


Opłata dodatkowa pobierana jest przy realizacji zlecenia zamiany JU. Jej wysokość uzależniona jest od czasu posiadania JU podlegających zamianie. Wzór na obliczenie ceny zbycia, uwzględniającej opłatę dodatkową naliczoną na jedną JU:
 

Cena zbycia = Wartość Aktywów Netto na JU x (1 - stawka opłaty dodatkowej).

Arka BZ WBK FIO


Promocje obowiązujące w funduszu Arka BZ WBK FIO:

 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej, naliczanej przy rozliczeniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa, w ramach wszystkich subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji:
       - zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem BZWBK24,
       - wpłat bezpośrednich (wpłata lub przelew na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego subrejestru Uczestnika),
  złożonych na subrejestry otwarte przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz BZ WBK TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w BZ WBK S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń nabycia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty manipulacyjnej, pobieranej przy realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa na subrejestry, które na dzień 2 listopada 2017 r., były prowadzone w ramach Programu Inwestycyjnego Moja Przyszłość lub specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie www.arka.pl.

Informacje o opłatach za wyniki:

 • informacja o okresowym nie pobieraniu opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek. Treść ogłoszenia.

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE


Tabela Opłat IKE zawiera stawki opłat pobieranych od realizacji zleceń dokonywanych na rejestrach subfunduszy Arka BZ WBK FIO prowadzonych w ramach Umowy o prowadzenie IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego).

Promocje obowiązujące w IKE:

 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej, naliczanej przy rozliczeniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa, w ramach wszystkich subfunduszy funduszu Arka BZ WBK FIO. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie www.arka.pl.

Arka Prestiż SFIO


Promocje obowiązujące w funduszu Arka Prestiż SFIO:

 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej pobieranej przy składaniu zleceń zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu. Data obowiązywania promocji od dnia wyceny 01.06.2015 r. do odwołania. Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji:
       - zleceń nabycia jednostek uczestnictwa złożonych za pośrednictwem BZWBK24,
       - wpłat bezpośrednich (wpłata lub przelew na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danego subrejestru Uczestnika),
  złożonych na subrejestry otwarte przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz BZ WBK TFI S.A. (niezależnie od daty i kanału otwarcia subrejestru). Treść ogłoszenia.
 • promocja polegająca na okresowym zmniejszeniu opłaty dystrybucyjnej pobieranej przy realizacji zleceń nabycia składanych w BZ WBK S.A. za pośrednictwem telefonu, Oddziału lub Pracownika Jednostki Banku, która prowadzi bezpośrednią obsługę Klienta. Treść ogłoszenia.

Informacje o odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie arka.pl

Informacje o opłatach za wyniki:

Informacja o okresowym zaniechaniu pobierania opłaty za wyniki inwestycyjne w subfunduszach:

 • Arka Prestiż Alfa
 • Arka Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
 • Arka Prestiż Akcji Amerykańskich
 • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny
 • Arka Prestiż Technologii i Innowacji

Treść ogłoszenia