Kto powinien złożyć oświadczenie FATCA?

Osoby, które otworzyły subrejestry w okresie 1.07.2014 r. - 30.11.2015 r.

Do kiedy należało złożyć oświadczenie FATCA??

Do 1.12.2016 r.

Czym skutkuje brak oświadczenia?

Blokadą składania zleceń odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w ramach subrejestrów otwartych w okresie 1.07. 2014 r. – 30.11.2015 r.

Jak należy złożyć oświadczenie FATCA aby odblokować subrejestr?

  • osobiście w placówkach dystrybutorów Funduszy Arka, lub
  • online – po zalogowaniu do Arka Online i wybraniu opcji zmiana danych (dla Klientów z aktywną umową dot. składania zleceń przez telefon i Internet), lub
  • mailowo – wysyłając skan oświadczenia na adres mailowy: FatcaFunduszeArka@bzwbk.pl, lub
  • telefonicznie – pod nr. +48 61 885 19 00 (dla Klientów z aktywną umową dot. składania zleceń przez telefon i Internet) lub
  • listownie – wysyłając oświadczenie na adres: Bank Zachodni WBK S.A., Centrum Usług Inwestycyjnych, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań

Dnia 1 grudnia 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U.2015.1712 ze zm.). Ustawa ta zobowiązuje instytucje finansowe do przekazywania organom podatkowym danych o rachunkach amerykańskich podatników. Wymaga ona także, aby instytucje finansowe zebrały od klientów, którzy otworzyli subrejestry w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku (tzw. okres przejściowy), oświadczenie dotyczące obowiązków podatkowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (art. 19 ust 1 ustawy). Oświadczenia takie muszą zostać złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 19 ust 5 wyżej wymienionej ustawy).

W związku z powyższym osoby, które do tej pory nie przekazały funduszom inwestycyjnym Arka zarządzanym przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Fundusze Arka”) informacji o swoim statusie podatkowym, a otworzyły swój subrejestr w okresie przejściowym, są proszone o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy posiadają obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki (czyli o złożenie tzw. Oświadczenia FATCA).

Obowiązek zebrania Oświadczeń FATCA nałożony na Fundusze Arka dotyczy nie tylko obecnych klientów tych funduszy, ale obejmuje również osoby, które otworzyły subrejestry w Funduszach Arka w okresie przejściowym, a obecnie nie są już aktywnymi uczestnikami.


W przypadku klientów, którzy otworzyli subrejestry w okresie przejściowym i nie przekazali Oświadczenia FATCA funduszom Arka do dnia 1 grudnia 2016 roku (włącznie), zgodnie z obowiązującymi przepisami, została zablokowana możliwość składania zlecenia odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w ramach tych subrejestrów. Złożenie Oświadczenia FATCA spowoduje zdjęcie blokady.


Uprzejmie informujemy, że klienci posiadający aktywną Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu zawartą z BZ WBK TFI S.A., mogą złożyć Oświadczenie FATCA za pośrednictwem strony internetowej (po prawidłowym zalogowaniu na stronie: http://arka.pl/logowanie.html i wybraniu zakładki „Zmiana danych”) lub telefonicznie (dzwoniąc pod numer +48 61 885 19 00 i uwierzytelniając się za pomocą numeru PIN).

Klienci, którzy nie mają możliwości skorzystania z jednej z ww. opcji, proszeni są o wypełnienie i odesłanie skanu oświadczenia FATCA zgodnie z poniższą instrukcją lub wizytę w placówce jednego z dystrybutorów Funduszy Arka.

Oświadczenia można pobrać klikając na poniższe linki.

 

Jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to należy wypełnić oświadczenie dla osób fizycznych, oświadczenie dotyczy wtedy właściciela firmy.

UWAGA! Prosimy, aby wypełniając oświadczenie uzupełnić wszystkie wymagane pola. Tylko wtedy oświadczenie będzie kompletne i będzie mogło zostać zaakceptowane.


Po wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia prosimy o przesłanie go:

1. W formie papierowej na adres agenta transferowego prowadzącego rejestry funduszy Arka: Bank Zachodni WBK S.A., Centrum Usług Inwestycyjnych, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, lub

2. W formie skanu (w formacie PDF) na adres FatcaFunduszeArka@bzwbk.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Infolinią Towarzystwa, pod numerem telefonu 801 123 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora) lub (+48) 61 885 19 19. Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Informujemy jednocześnie, iż BZ WBK TFI SA nie świadczy usług doradztwa podatkowego i nie odpowiada za poprawne określenie przez klienta jego obowiązków podatkowych. W przypadku pytań związanych z kwestiami podatkowymi prosimy o skontaktowanie się z doradcą podatkowym lub zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie internetowej (w języku angielskim) Internal Revenue Service (agencja rządowa USA zajmująca się ściąganiem podatków).