Poznań, dnia 6 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 6 marca 2017 roku zmianie ulega Statut funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Statut Funduszu w zaktualizowanym, zgodnie z treścią ogłoszenia, brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja Statutu jest związana w szczególności z zmianą zapisów odnośnie trybu likwidacji Funduszu.