Poznań, dnia 17 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 18 marca 2017 roku zmianie ulega Regulamin rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący: funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Arka.

Aktualizacja Regulaminu rozpatrywania reklamacji związana jest:

  • ze zmianą adresu Agenta Transferowego: Bank Zachodni WBK S.A. Centrum Usług Inwestycyjnych,
  • ze zmianą strony internetowej, na której dostępna jest lista placówek dystrybutorów Funduszy obsługujących Klientów,
  • z wycofaniem możliwości składania reklamacji za pośrednictwem faksu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2017 roku.

Treść nowego regulaminu: