Poznań, dnia 7 kwietnia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 10 kwietnia 2017 roku zmianie ulegają:

  • Regulamin rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący: funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Arka;
  • Regulamin rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący: funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Aktualizacja Regulaminów rozpatrywania reklamacji związana jest ze zmianą adresu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulaminy wchodzą w życie z dniem 10 kwietnia 2017 roku.

Treść nowych regulaminów: