Poznań, dnia 10 stycznia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 10 stycznia 2017 roku zmianie ulegają:

  1. Regulamin rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący: funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Arka.
  2. Regulamin rozpatrywania reklamacji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczący: funduszy inwestycyjnych zamkniętych Arka.

Aktualizacja regulaminów rozpatrywania reklamacji polega na wskazaniu Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) jako podmiotu uprawnionego, właściwego dla Towarzystwa i Funduszu, do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Regulaminy wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2017 roku.

Treść nowych regulaminów: