Poznań, dnia 22 maja 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) informuje, iż z dniem 22 maja 2017 roku zmianie ulega Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż SFIO, zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Jednocześnie z aktualizacją Prospektu Informacyjnego Funduszu, wchodzą w życie zmiany statutu Funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 21 lutego 2017 roku oraz 22 maja 2017 roku.

Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż SFIO wraz z załączonym do niego Statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszeń brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego obejmuje w szczególności wskazanie:

  • współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z Subfunduszy za rok 2016,
  • wartości aktywów netto dla każdego z Subfunduszy na dzień 31 grudnia 2016 roku,
  • średniej stopy zwrotu z inwestycji (za wskazany okres) w Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy oraz z wzorca przyjętego przez dany Subfundusz.

Ponadto Towarzystwo zwraca uwagę, iż zmianie ulega:

  • wysokość pierwszej wpłaty na subrejestr uczestnika (obecnie wynosi 10.000 PLN),
  • kolejność rozliczania zleceń, o której mowa w komunikacie z dnia 15 maja 2017 roku i ogłoszeniu o zmianie statutu z dnia 22 maja 2017 roku.