Poznań, dnia 11 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 11 marca 2017 roku zmianie ulega Statut funduszu Arka Prestiż SFIO (dalej: „Fundusz”) oraz Prospekt Informacyjny Funduszu, zgodnie z poniższymi ogłoszeniami:

Prospekt Informacyjny Funduszu, wraz z załączonym do niego Statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszeń brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja Statutu i Prospektu Informacyjnego jest związana:

  • ze zmianą adresu strony internetowej, na której publikowane są zmiany Statutu Funduszu i inne ogłoszenia wymagane Statutem lub przepisami prawa (z www.prestiz.arka.pl na www.arka.pl),
  • ze zmianą zapisów dotyczących zlecenia blokady zwykłej jednostek uczestnictwa oraz możliwości wyboru metody rozchodowania odkupywanych lub zamienianych jednostek uczestnictwa.