Poznań, dnia 10 kwietnia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej: „Towarzystwo”) informuje, iż z dniem 10 kwietnia 2017 roku zmianie ulega Statut funduszu Arka Prestiż SFIO (dalej: „Fundusz”) oraz Prospekt Informacyjny Funduszu, zgodnie z poniższymi ogłoszeniami:

Prospekt Informacyjny Funduszu, wraz z załączonym do niego Statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszeń brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja Statutu i Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianą adresu siedziby Towarzystwa oraz wprowadzeniem zapisów dotyczących przekazywania przez klientów oświadczeń o obowiązkach podatkowych w innych państwach.