Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 4 stycznia 2017 roku zmianie ulega Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż SFIO (dalej: „Fundusz”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Jednocześnie z aktualizacją Prospektu Informacyjnego Funduszu, wchodzą w życie zmiany statutu Funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 3 października 2016 roku.

Prospekt Informacyjny Funduszu, wraz z załączonym do niego Statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszeń brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana ze zmianą wybranych elementów polityki inwestycyjnej oraz rekomendowanego horyzontu inwestycyjnego subfunduszu Arka Prestiż Gotówkowy a także zmianą zapisów odnośnie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów Funduszu.