Poznań, dnia 22 maja 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym (dalej „Towarzystwo”) informuje, iż z dniem 22 maja 2017 roku zmianie ulega Statut funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK FIO (dalej „Fundusz”) oraz Prospekt Informacyjny Funduszu, zgodnie z poniższymi ogłoszeniami:

Jednocześnie informujemy, iż z aktualizacją Prospektu Informacyjnego Funduszu, wchodzą w życie zmiany statutu Funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 21 lutego 2016 roku.
Prospekt Informacyjny funduszu Arka BZ WBK FIO wraz z załączonym do niego Statutem Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszeń brzmieniu znajduje się poniżej:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego obejmuje w szczególności:

  • wskazanie współczynnika kosztów całkowitych dla każdego z Subfunduszy za rok 2016,
  • wskazanie wartości aktywów netto dla każdego z Subfunduszy na dzień 31 grudnia 2016 r.,
  • aktualizację stóp zwrotu z inwestycji dla każdego z Subfunduszy,
  • dodanie informacji dot. przejrzystości transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych,
  • zmianę wysokości pierwszych wpłat w Subfunduszach Platinum,
  • zmianę kolejności rozliczania zleceń, o której mowa w komunikacie z dnia 15 maja 2017 roku,
  • obniżenie kwoty wpłat zgromadzonych przez Towarzystwo, w drodze zapisów na utworzenie nowego Subfunduszu.