Poznań, dnia 18 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 18 marca 2017 roku zmianie ulega Statut funduszu Arka BZ WBK FIO (dalej: „Fundusz”) oraz Prospekt Informacyjny Funduszu, zgodnie z poniższymi ogłoszeniami:

Prospekt Informacyjny Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego oraz Statutu jest związana z:

  • wycofaniem możliwości dokonywania i realizowania wpłat i wypłat w walutach obcych w subfunduszach Funduszu, dających do tej pory taką możliwość tj.: Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka BZ WBK Akcji Tureckich, Arka BZ WBK Obligacji Europejskich, Arka Platinum Stabilny, Arka Platinum Dynamiczny.
    Począwszy od dnia 18 marca 2017 możliwe jest opłacanie zleceń nabycia wyłącznie w walucie polskiej oraz żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa o wartości określonej w tej walucie. W związku z powyższym zlecenia składane od 18 marca 2017 roku określające inne waluty nabycia lub odkupienia nie będą realizowane w żadnym z subfunduszy Funduszu. W walutach innych niż PLN będą realizowane wyłącznie zlecenia odkupienia i nabycia złożone przed 18 marca 2017 roku.
    Zlecenia nabycia w walucie, złożone przed 18 marca 2017 roku, zostaną rozliczone tylko w przypadku gdy zostaną opłacone do dnia 17 marca 2017 roku;
  • zniesieniem możliwości wyboru metody rozchodowania odkupywanych i zamienianych jednostek uczestnictwa i pozostawienie jedynie metody FIFO (odkupowane lub zamieniane są jednostki uczestnictwa nabyte najwcześniej), we wszystkich kanałach składania zleceń;
  • wycofaniem możliwości składania zleceń odkupienia i zamiany na liczbę jednostek uczestnictwa;
  • zmianą siedziby Agenta Transferowego oraz usunięciem faksu jako kanału komunikacji z Agentem Transferowym;
  • zaprzestaniem przyjmowania zlecenia blokady zwykłej jednostek uczestnictwa.