Poznań, dnia 25 stycznia 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 25 stycznia 2017 roku zmianie ulega Prospekt Informacyjny funduszu Arka Prestiż SFIO (dalej: „Fundusz”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Prospekt Informacyjny Funduszu w zaktualizowanym zgodnie z treścią ogłoszenia brzmieniu, znajduje się poniżej:

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego jest związana z dodaniem zapisów wskazujących podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.