Poznań, dnia 11 marca 2017 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje, iż z dniem 11 marca 2017 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu inwestycyjnego Arka Prestiż SFIO (dalej: Fundusz).

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą strony internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu z www.prestiz.arka.pl na www.arka.pl.

Kluczowe informacje dla Inwestorów wszystkich subfunduszy znajdują się poniżej: